Content Lightbox
 
Tanca la finestra

Política de privacitat

Agraeixo que estiguis en aquesta pàgina, això vol dir que les teves dades t'importen, i vols conèixer la destinació de les mateixes i qui les recull.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcionis a través de la pàgina web http://www.boladedrac.cat (des d'ara LLOC WEB) siguin incloses en un fitxer de "USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS" així com "CLIENTS I/O PROVEÏDORS":

- La meva denominació social és: Jesús Pardo Renom
- El meu CIF és 38.144.140-C
- El meu domicili social es troba a C/ Forn del Vidre, 20. 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.
- Email: boladedrac.cat@hotmail.com
- La meva activitat social és: blogging i Negocis Online.

Tot això degudament inscrit davant l'agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del que Jesús Pardo Renom garanteix que s'han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel RGPD.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es trobin enllaçades pel Lloc Web.

Amb això manifesto el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cadascun dels usuaris del nostre lloc web.

1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per això, has de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom i email, i si compra algun producte necessitant factura, demanarem Domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s'emmagatzema automàticament per motius tècnics com l'adreça IP assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet.

1.1 PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT DE DADES

Per tractar les teves dades personals, aplicaré segons el RGPD els següents principis:

· Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t'informaré prèviament amb absoluta transparència.
· Principi de minimització de dades: Només sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requereixo.
· Principi de limitació del termini de conservació: com més endavant podràs comprovar, les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t'informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions , periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
· Principi d'integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les mesures encaminades a evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

2. FINALITAT, LEGITIMACIÓ, CATEGORIA DE LES DADES RECAPTADES, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT, MENORS D'EDAT

2.1 FINALITAT

Tal com es recull en la normativa, s'informa a l'USUARI que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recullen dades, les quals s'emmagatzemen en un fitxer, amb l'exclusiva finalitat d'enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, webinars gratuïts, així com altres comunicacions que Jesús Pardo Renom entén interessants per als seus USUARIS. Els camps marcats com de resposta obligatòria, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.

Així mateix podrà donar compliment mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats pels USUARIS.

En definitiva la FINALITAT és la següent:

- Venda de productes/serveis i prospecció comercial sobre blogging i negocis online.
- Subministrament de continguts a la pàgina web.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

L'acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de dole opt-in, s'entendrà a tots els efectes com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC de l'USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s'exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament degut a la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recollides les dades ni molts menys cediré a un tercer aquestes dades.

2.2 MENORS D'EDAT

En el supòsit de ser major de tretze anys, podràs registrar-te a http://www.boladedrac.cat sense necessitat del consentiment previ dels teus pares o tutors.

Què passa en el cas que siguis menor de 14 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals.

Advertència: Si tens menys de catorze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te a la web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir-ne constància.

2.3 LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades sent requisit obligatori per poder subscriure't a la pàgina web.

Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgis.

2.4 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades recollides en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

2.5 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservaré les teves dades durant el temps legalment establert o fins que demanis eliminar-les.

2.6 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Òbviament ets l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em facis arribar eximint de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això.

Com a usuari, has de garantir l'exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d'aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D'APLICACIÓ.-

Jesús Pardo Renom fins a la data compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent i d'aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

A partir de maig de 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en aplicació, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Així mateix, Jesús Pardo Renom informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l'USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

En compliment del que estableix la normativa, l'informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers de Jesús Pardo Renom i tractades per a la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l'USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de Jesús Pardo Renom.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l'USUARI podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l'apartat "Exercici de Drets".

4. MESURES DE SEGURETAT

Jesús Pardo Renom li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD.

Així mateix, Jesús Pardo Renom ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Igualment, tal com poden comprovar, la web disposa de certificat SSL per la qual cosa es garanteix la seguretat de les seves dades.

5. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de http://www.boladedrac.cat, podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint al teu compte d'usuari directament i modificar les teves dades o esborrar el teu compte d'usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d'una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Jesús Pardo Renom amb la referència "Protecció de dades", especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l'adreça:

Jesús Pardo Renom
C / Forn del Vidre.
08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

També podrà exercitar els drets, a través del correu electrònic: boladedrac.cat@hotmail.com

6. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, en alguna ocasió podré incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel Lloc Web. Per això no garanteixo, ni em faig responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la teva informació personal a aquests llocs web aliens, tingues en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les meves.

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Jesús Pardo Renom es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de Jesús Pardo Renom després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació dels mateixos.

8. RESPONSABLE DEL FITXER, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer de dades és Jesús Pardo Renom.

Com encarregats de tractament aliens a l'esmentat responsable:

Jesús Pardo Renom ha contractat els serveis de Hosting a ENTORN DIGITAL, SA (Identificat amb la marca comercial Entorno Digital), amb domicili social al C / Sta. Anna, 32-34, Cerdanyola del Vallès, Barcelona (Espanya), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 29924, Foli 51, Full B165635, inscripció 1ª, amb CIF: A-61397212. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d'aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.entorno.es/avisolegal.php

9. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la meva activitat, http://www.boladedrac.cat utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

· Hosting: Entorno Digital
· Privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics) i Webstat

A http://www.boladedrac.cat també s'estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

L'usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d'enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a http://www.boladedrac.cat (el "Hiperenllaç" ). L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre http://www.boladedrac.cat i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de http://www.boladedrac.cat dels seus continguts o serveis. En tot cas, http://www.boladedrac.cat es reserva el dret de

prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web.

10. NO DESITGES REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O VOLS REVOCAR EL TEU CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, de l'11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pots oposar-te a l'ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d'enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, hauràs d'enviar un correu electrònic a l'adreça boladedrac.cat@hotmail.com. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d'aquest correu electrònic, punxant a l'enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que et siguin facilitades. Una altra forma més senzilla seria accedir al teu compte d'usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Si us plau, tingues en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè el teva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pots seguir rebent missatges.

En relació amb la gestió de les teves dades associades als perfils socials de Jesús Pardo Renom, l'exercici del dret d'accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d'accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d'accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Jesús Pardo Renom.

A més podrà deixar d'interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de Jesús Pardo Renom, eliminar els continguts que deixin d'interessar-te o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.

L'usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. Jesús Pardo Renom anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d'ús de les diferents xarxes socials abans de començar a usar-les.

  - Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
  - Twitter: https://twitter.com/privacy
  - Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=ca&gl=es
  - Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=ca&gl=es

11. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT

1) Formulari de comentaris: La web inclou un formulari té com a finalitat comentar les notícies i els articles i donar la seva opinió respectant la llibertat d'expressió. L'usuari podrà publicar comentaris en les notícies i els posts que es publiquin. Les dades personals introduïdes al formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per a moderar-los i publicar-los, demanant igualment aquestes dades que s'emmagatzemaran en els servidors d'Entorno Digital.

2) Cookies: Quan l'usuari es registra o navega en aquesta web, s'emmagatzemen "cookies", L'usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l'ús de cookies i com desactivar-les.

3) Els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per http://www.boladedrac.cat des de la mateixa Newsletter a través d'un formulari de cancel·lació.

4) Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics) i Webstat, en http://www.boladedrac.cat també s'estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i altra informació en conjunt per a comprendre millor quins constitueixen la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

No compartiré, ni vendré, ni llogaré la teva informació personal amb altres parts. Puc compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessàries per presentar alguns serveis.

12. PLUGINS SOCIALS

A la nostra pàgina web t'oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials (p.ex "M'agrada" de Facebook). Si ets membre d'una xarxa social i fas clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les teves dades de perfil amb la informació i de la teva visita a aquesta pàgina web.

Per tant, és convenient informar-te sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels teus perfils en xarxes socials o comparteixes informació a través d'ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el teu perfil per garantir la seva privacitat. Us animem a familiaritzar-se amb les condicions d'ús d'aquestes xarxes socials abans de començar a usar-les:

  - Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
  - Twitter: https://twitter.com/privacy
  - Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=ca&gl=es
  - Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=ca&gl=es

13. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de Jesús Pardo Renom en la forma i per a les finalitats indicades en l'avís legal.

Com bé saps i li hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privacitat, en qualsevol moment podrà revocar les seves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers que permeten conèixer els vostres hàbits de navegació, per a millorar el nostre servei.
Per a continuar navegant, seria convenient l’acceptació del seu ús. Més informació aquí.